داگ تانیان

داگ تانیان


دسته بندی: چون بقیه دوست داشتن

رده سنی: 7+

 01:24:00 2021پیشنهادات مشابه داگ تانیان
داستان داگ تانیان

داگتانیان شمشیربازی جوان است که آرزو دارد به گروه شمشیرداران افسانه ای بپیوندد. او پس از آنکه مهارت هایش را اثبات می کند و اعتماد اعضای گروه را جلب می کند، باید همراه با آنها به دفاع از پادشاه برود و در مقابل اجرای نقشه مخفی کاردینال ریچلیو برای در اختیار گرفتن قدرت بایستد.