بچه رئیس

بچه رئیس


دسته بندی: آپلود

رده سنی: 7+

 01:35:12 2017

داستان بچه رئیس

داستان انیمیشن بچه رئیس درباره خانواده ای است که طفلی را به خانه می آورند ولی با ورود این بچه حوادث عجیبی در خانه می افتد که مقصرشان پسر دیگر دانسته می شود، بین دو بچه دشمنی می افتد ولی.